Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat beschreven hoe Ik stem af omgaat met uw persoonsgegevens. Door Ik stem af worden persoonsgegevens verwerkt. Ik stem af vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houdt Ik stem af zich aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Ik stem af is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens Ik stem af verzamelt en gebruikt en met welk doel. Ik stem af behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen. Elke verandering wordt via deze site kenbaar gemaakt.

Vastleggen en verwerken van gegevens

Door gebruik te maken van een formulier op de website van Ik stem af of via mail laat u bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam en e-mailadres. Ik stem af bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u wordt opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken.

Ik stem af zal op geen enkele manier meer gegevens verzamelen dan voor uw informatieaanvraag of voor het uitvoeren van een afstemming nodig is.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens;
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Wat doet Ik STEM AF verder met uw gegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Uw gegevens worden gebruikt voor de financiële administratie/afhandelen van de betaling.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Verzenden van de nieuwsbrief.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Voor het uitvoeren van onze diensten en producten

Als Ik stem af vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal u eerst geïnformeerd worden en zal er expliciet om uw toestemming worden gevraagd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ik stem af bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we deze verzamelen tenzij de wetgeving ons anders verplicht. Dit houdt in dat we jouw persoonlijke gegevens gedurende langere tijd zorgvuldig zullen behouden ten minste 7 jaar.
-Uitzondering voor Hulpvraag+(mini)Luisterkind-afstemming+foto geldt een bewaartermijn van 3 maanden voor extra vragen betreffende de geleverde dienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik stem af verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Goedkeuring privacyverklaring website

Het gebruik van deze website betekent automatisch uw goedkeuring van deze privacyverklaring. Wanneer u het niet eens bent met deze privacyverklaring vraag ik u vriendelijk deze site te verlaten.